pomiary

Pomiary transformatorów

Wykonujemy pomiary techniczne transformatorów energetycznych wszelkiej mocy.

Rodzaje pomiarów technicznych transformatorów:

 1. Badania pomontażowe wykonywane w miejscu zainstalowania transformatorów. Wszystkie transformatory, niezależnie od mocy oraz napięć znamionowych, powinny być – przed włączeniem do eksploatacji, poddane badaniom pomontażowym. Celem badań pomontażowych jest sprawdzenie przydatności transformatora do eksploatacji i sprawdzenie czy podczas transportu, magazynowania i montażu na stanowisku jego pracy, nie wystąpiły w transformatorze zmiany lub usterki, które mogły wpłynąć na jego niezawodność w eksploatacji.
 2. Badania okresowe transformatorów. Celem badań okresowych jest systematyczna (okresowa) kontrola stanu technicznego transformatorów. Kontrole takie określają przydatność (lub nie) transformatorów do dalszej eksploatacji. Obserwacja wyników w czasie pozwala stwierdzić stopień i szybkość degradacji transformatora.
 3. Badania poawaryjne transformatorów. Badania poawaryjne transformatorów należy wykonać po samoczynnym wyłączeniu transformatora lub jeżeli mamy przypuszczenie iż nastąpiła wewnętrzna usterka transformatora.
 4. Badania odbiorcze remontowanych transformatorów po remoncie lub naprawie. Po każdym remoncie lub naprawie transformatorów należy wykonać badania kontrolne, stwierdzające możliwość włączenia transformatora do eksploatacji.

W zależności od rodzaju badania technicznego oraz od grupy, do której zaliczany jest dany transformator, różny jest zakres pomiarów i prób transformatorów. Wyróżnić można następujące pomiary i próby transformatorów, które wykonujemy w naszej firmie:

 • Oględziny zewnętrzne transformatora.
 • Pomiary przekładni transformatora oraz sprawdzenie grupy połączeń.
 • Pomiar rezystancji uzwojeń.
 • Sprawdzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
 • Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń.
 • Pomiar pojemności uzwojeń i współczynnika stratności.
 • Pomiar prądów magnesujących.
 • Analiza gazów rozpuszczonych w oleju (chromatografia oleju).
 • Badanie właściwości oleju.
 • Oznaczenie zawartości wody rozpuszczonej w oleju.
 • Sprawdzenie wyposażenia transformatora.
 • Sprawdzenie działania przekaźnika Buchholza.
 • Sprawdzenie działania szaf sterowniczych, układu chłodzenia i napędu przełącznika, wskaźników przepływu oleju, zaworów oraz termostatów.
 • Sprawdzenie odpowietrzenia transformatora, chłodnic, pomp, izolatorów przepustowych, konserwatora, przełącznika zaczepów, przekładników itd.
 • Sprawdzenie silikażelu w odwilżaczu . Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej szaf sterowniczych.
 • Badanie termowizyjne transformatorów.
 • Pomiar poboru mocy czynnej silnika podobciążeniowego przełącznika zaczepów.